أقفل

menu-img-alt vale-wave
Imagem de header interno Imagem de header interno
حصل خطأ عند معالجة القالب.
Java method "com.sun.proxy.$Proxy1098.getTaxonomyVocabularyTaxonomyCategoriesPage(Long, Boolean, String, com.liferay.portal.vulcan.aggregation.Aggregation, com.liferay.portal.kernel.search.filter.Filter, com.liferay.portal.vulcan.pagination.Pagination, com.liferay.portal.kernel.search.Sort[])" takes 7 arguments, but 6 was given.

----
FTL stack trace ("~" means nesting-related):
	- Failed at: categoriesPage = categoryResource.get... [in template "44549#44620#1010781" at line 7, column 5]
----
1<#assign namespace = "${namespace}_country_filter" /> 
2<#assign  
3	vocabularyResource = resourceLocator.locate("/headless-admin-taxonomy/v1.0", "TaxonomyVocabulary") 
4  categoryResource = resourceLocator.locate("/headless-admin-taxonomy/v1.0", "TaxonomyCategory") 
5	vocabulariesPage = vocabularyResource.getSiteTaxonomyVocabulariesPage(groupId, null, null, vocabularyResource.toFilter("name eq 'Country' or name eq 'País'"), null, null) 
6  vocabularyId = vocabulariesPage.getItems()[0].getId() 
7  categoriesPage = categoryResource.getTaxonomyVocabularyTaxonomyCategoriesPage(vocabularyId, null, null, null, null, null).getItems() 
8/> 
9 
10<div class="d-none"> 
11  <@liferay_ui["panel-container"] 
12    extended=true 
13    id="${namespace + 'filterCustomPanelContainer'}" 
14    markupView="lexicon" 
15    persistState=true 
16
17    <@liferay_ui.panel 
18      collapsible=true 
19      cssClass="search-facet" 
20      id="${namespace + 'filterCustomPanel'}" 
21      markupView="lexicon" 
22      persistState=true 
23      title="${htmlUtil.escapeAttribute(customFilterDisplayContext.getHeading())}" 
24
25      <div class="form-group-autofit"> 
26        <@liferay_aui["input"] 
27          cssClass="custom-filter-value-input" 
28          data\-qa\-id="customFilterValueInput" 
29          disabled=customFilterDisplayContext.isImmutable() 
30          id="${namespace + 'countryInput'}" 
31          label="" 
32          name="${htmlUtil.escapeAttribute(customFilterDisplayContext.getParameterName())}" 
33          useNamespace=false 
34          value="${htmlUtil.escapeAttribute(customFilterDisplayContext.getFilterValue())}" 
35          wrapperCssClass="form-group-item" 
36        /> 
37 
38        <@clay["button"] 
39          ariaLabel='${languageUtil.get(request, "apply")}' 
40          disabled=customFilterDisplayContext.isImmutable() 
41          elementClasses="btn-secondary" 
42          id="${namespace + 'submitCountryFilter'}" 
43          label='${languageUtil.get(request, "apply")}' 
44          type="submit" 
45        /> 
46      </div> 
47    </@> 
48  </@> 
49</div> 
50 
51<div id="${namespace}"> 
52  <select class="form-control" id="${namespace + 'selectCountry'}" multiple="true"> 
53    <option name="all" value="all"> 
54      <@liferay.language key="in-any-country" /> 
55    </option> 
56    <#list categoriesPage as categorie> 
57      <option name="${categorie.getName()}" value="${categorie.getId()}"> 
58        ${categorie.getName()} 
59      </option> 
60    </#list> 
61  </select> 
62</div> 
63 
64<script> 
65(function(){ 
66  const prefix = "assetCategoryIds:"; 
67  var currentCountries = $("#${namespace + 'countryInput'}").val(); 
68  if (currentCountries != '') { 
69    currentCountries.split(" OR ").forEach(country => { 
70      $("#${namespace + 'selectCountry'} option[value='" + country.substring(prefix.length) + "']").attr("selected", "selected"); 
71    }) 
72  }  
73 
74  var selectCountry = document.getElementById("${namespace + 'selectCountry'}"); 
75  new Choices(selectCountry, { 
76    shouldSort: false, 
77    placeholder: false, 
78    removeItemButton: true, 
79    itemSelectText: "", 
80  }); 
81 
82  if (currentCountries == '') { 
83    $("#${namespace} input").attr("placeholder", "${languageUtil.get(locale, 'in-any-country')}"); 
84
85 
86  $("#${namespace + 'selectCountry'}").change(() => { 
87    $("#${namespace} input").attr("placeholder", ""); 
88 
89    var selectedValuesArray = $("#${namespace + 'selectCountry'}").val().map(selectedVal => prefix + selectedVal) 
90    var selectedValues = selectedValuesArray.join(" OR "); 
91    if (selectedValues.includes("all")) { 
92      selectedValues = '' 
93
94    $("#${namespace + 'countryInput'}").val(selectedValues); 
95    $("#${namespace + 'submitCountryFilter'}").click(); 
96  }) 
97})() 
98</script> 
حصل خطأ عند معالجة القالب.
Java method "com.sun.proxy.$Proxy1098.getTaxonomyVocabularyTaxonomyCategoriesPage(Long, Boolean, String, com.liferay.portal.vulcan.aggregation.Aggregation, com.liferay.portal.kernel.search.filter.Filter, com.liferay.portal.vulcan.pagination.Pagination, com.liferay.portal.kernel.search.Sort[])" takes 7 arguments, but 6 was given.

----
FTL stack trace ("~" means nesting-related):
	- Failed at: categoriesPage = categoryResource.get... [in template "44549#44620#575000" at line 7, column 5]
----
1<#assign namespace = "${namespace}_press_theme_filter" /> 
2<#assign  
3	vocabularyResource = resourceLocator.locate("/headless-admin-taxonomy/v1.0", "TaxonomyVocabulary") 
4  categoryResource = resourceLocator.locate("/headless-admin-taxonomy/v1.0", "TaxonomyCategory") 
5	vocabulariesPage = vocabularyResource.getSiteTaxonomyVocabulariesPage(groupId, null, null, vocabularyResource.toFilter("name eq 'Press topics' or name eq 'Temas de imprensa'"), null, null) 
6  vocabularyId = vocabulariesPage.getItems()[0].getId() 
7  categoriesPage = categoryResource.getTaxonomyVocabularyTaxonomyCategoriesPage(vocabularyId, null, null, null, null, null).getItems() 
8/> 
9 
10<div class="d-none"> 
11  <@liferay_ui["panel-container"] 
12    extended=true 
13    id="${namespace + 'filterCustomPanelContainer'}" 
14    markupView="lexicon" 
15    persistState=true 
16
17    <@liferay_ui.panel 
18      collapsible=true 
19      cssClass="search-facet" 
20      id="${namespace + 'filterCustomPanel'}" 
21      markupView="lexicon" 
22      persistState=true 
23      title="${htmlUtil.escapeAttribute(customFilterDisplayContext.getHeading())}" 
24
25      <div class="form-group-autofit"> 
26        <@liferay_aui["input"] 
27          cssClass="custom-filter-value-input" 
28          data\-qa\-id="customFilterValueInput" 
29          disabled=customFilterDisplayContext.isImmutable() 
30          id="${namespace + 'themeInput'}" 
31          label="" 
32          name="${htmlUtil.escapeAttribute(customFilterDisplayContext.getParameterName())}" 
33          useNamespace=false 
34          value="${htmlUtil.escapeAttribute(customFilterDisplayContext.getFilterValue())}" 
35          wrapperCssClass="form-group-item" 
36        /> 
37 
38        <@clay["button"] 
39          ariaLabel='${languageUtil.get(request, "apply")}' 
40          disabled=customFilterDisplayContext.isImmutable() 
41          elementClasses="btn-secondary" 
42          id="${namespace + 'submitThemeFilter'}" 
43          label='${languageUtil.get(request, "apply")}' 
44          type="submit" 
45        /> 
46      </div> 
47    </@> 
48  </@> 
49</div> 
50 
51<div id="${namespace}"> 
52  <select class="form-control" id="${namespace + 'selectTheme'}" multiple="true"> 
53    <option name="all" value="all"> 
54      <@liferay.language key="with-any-theme" /> 
55    </option> 
56    <#list categoriesPage as categorie> 
57      <option name="${categorie.getName()}" value="${categorie.getId()}"> 
58        ${categorie.getName()} 
59      </option> 
60    </#list> 
61  </select> 
62</div> 
63 
64<script> 
65(function(){ 
66  const prefix = "assetCategoryIds:"; 
67  var currentThemes = $("#${namespace + 'themeInput'}").val(); 
68  if (currentThemes != '') { 
69    currentThemes.split(" OR ").forEach(theme => { 
70      $("#${namespace + 'selectTheme'} option[value='" + theme.substring(prefix.length) + "']").attr("selected", "selected"); 
71    }) 
72  }  
73 
74  var selectTheme = document.getElementById("${namespace + 'selectTheme'}"); 
75  new Choices(selectTheme, { 
76    shouldSort: false, 
77    placeholder: false, 
78    removeItemButton: true, 
79    itemSelectText: "", 
80  }); 
81 
82  if (currentThemes == '') { 
83    $("#${namespace} input").attr("placeholder", "${languageUtil.get(locale, 'with-any-theme')}"); 
84
85 
86  $("#${namespace + 'selectTheme'}").change(() => { 
87    $("#${namespace} input").attr("placeholder", ""); 
88 
89    var selectedValuesArray = $("#${namespace + 'selectTheme'}").val().map(selectedVal => prefix + selectedVal) 
90    var selectedValues = selectedValuesArray.join(" OR "); 
91    if (selectedValues.includes("all")) { 
92      selectedValues = '' 
93
94    $("#${namespace + 'themeInput'}").val(selectedValues); 
95    $("#${namespace + 'submitThemeFilter'}").click(); 
96  }) 
97})() 
98</script> 
حصل خطأ عند معالجة القالب.
Java method "com.sun.proxy.$Proxy1098.getTaxonomyVocabularyTaxonomyCategoriesPage(Long, Boolean, String, com.liferay.portal.vulcan.aggregation.Aggregation, com.liferay.portal.kernel.search.filter.Filter, com.liferay.portal.vulcan.pagination.Pagination, com.liferay.portal.kernel.search.Sort[])" takes 7 arguments, but 6 was given.

----
FTL stack trace ("~" means nesting-related):
	- Failed at: categories = taxonomyCategoryResource... [in template "44549#44620#98653" at line 75, column 3]
----
1<#assign 
2 structuredContentResource = resourceLocator.locate("/headless-delivery/v1.0", "StructuredContent") 
3 vocabularyResource = resourceLocator.locate("/headless-admin-taxonomy/v1.0", "TaxonomyVocabulary") 
4 taxonomyCategoryResource = resourceLocator.locate("/headless-admin-taxonomy/v1.0", "TaxonomyCategory") 
5/> 
6 
7<#function getVocabularyCategoriesIds vocabularyEnName vocabularyPtName> 
8 <#local filter> 
9  name eq '${vocabularyEnName}' or name eq '${vocabularyPtName}' 
10 </#local> 
11 <#local 
12  vocabulary = vocabularyResource.getSiteTaxonomyVocabulariesPage( 
13   groupId, null, null, vocabularyResource.toFilter(filter), null, null).getItems()?first 
14  vocabularyId = vocabulary.getId() 
15 
16  categories = taxonomyCategoryResource 
17   .getTaxonomyVocabularyTaxonomyCategoriesPage(vocabularyId, null, null, null, null, null).getItems() 
18 /> 
19 <#return categories?map(category -> category.getId()?number)/> 
20</#function> 
21 
22<#function getPressTopicsFilterEndpoint structuredContent> 
23 <#local 
24  structuredContentCategoriesIds = structuredContent.getTaxonomyCategoryBriefs() 
25   ?map(taxonomyCategoryBrief -> taxonomyCategoryBrief.getTaxonomyCategoryId()) 
26 
27  pressTopicsCategoriesId = getVocabularyCategoriesIds("Press topics", "Temas de imprensa") 
28  categoryId = structuredContentCategoriesIds?filter(c -> pressTopicsCategoriesId?seq_contains(c))?first 
29 /> 
30 <#return "/-/categories/" + categoryId/> 
31</#function> 
32 
33<#function getCustomDisplayPageUrl structuredContent> 
34 <#local 
35  structuredContentFields = structuredContent.getContentFields() 
36  customDisplayPageField = structuredContentFields?filter(f -> f.getName() == "customDisplayPage")?first 
37 /> 
38 <#return customDisplayPageField.getContentFieldValue().getLink()/> 
39</#function> 
40 
41<#function getPressViewUrl structuredContent> 
42 <#local 
43  friendlyUrl = "/w/" + structuredContent.getFriendlyUrlPath() 
44 
45  categoryFilterEndpoint = getPressTopicsFilterEndpoint(structuredContent) 
46  customDisplayPageUrl = getCustomDisplayPageUrl(structuredContent)!"" 
47 /> 
48 <#return customDisplayPageUrl?has_content?then(customDisplayPageUrl, friendlyUrl) + categoryFilterEndpoint/> 
49</#function> 
50 
51<#assign images_path = "/documents/d/guest/" /> 
52<#assign total = searchContainer.getTotal() /> 
53<#assign start = searchContainer.getStart() /> 
54<#assign delta = searchContainer.getDelta() />   
55<#assign totalPages = (total/delta)?ceiling /> 
56<#assign currentPage = ((start+1)/delta)?ceiling />   
57<#assign isFirstPage = currentPage == 1 /> 
58<#assign isLastPage = currentPage == totalPages /> 
59<#assign iteratorURL = searchContainer.getIteratorURL().toString() /> 
60<#assign iteratorURL += iteratorURL?contains("?")?then("", "?") /> 
61<#assign firstPageURL = iteratorURL + '&start=1'/> 
62<#assign lastPageURL = iteratorURL + '&start=' + totalPages?string/> 
63<#assign previousURL = iteratorURL + '&start=' + (currentPage - 1)?string /> 
64<#assign nextURL = iteratorURL + '&start=' + (currentPage + 1)?string /> 
65 
66<#assign startPage = (currentPage < 3)?then(1, currentPage - 1) /> 
67<#assign endPage = 2 + startPage /> 
68<#assign endPage = (totalPages < endPage)?then(totalPages, endPage) /> 
69<#assign diff = startPage - endPage + 2 /> 
70<#assign startPage -= (startPage - diff > 0)?then(diff, 0) /> 
71 
72<#assign  
73 vocabulariesPage = vocabularyResource.getSiteTaxonomyVocabulariesPage(groupId, null, null, vocabularyResource.toFilter("name eq 'Press topics' or name eq 'Temas de imprensa'"), null, null) 
74 vocabularyId = vocabulariesPage.getItems()[0].getId() 
75 categories = taxonomyCategoryResource.getTaxonomyVocabularyTaxonomyCategoriesPage(vocabularyId, null, null, null, null, null).getItems() 
76 categoriesIds = categories?map(cat -> cat.getId()) 
77/> 
78 
79<div class="vale-widget-resultados-busca-imprensa"> 
80 <div class="d-sm-flex justify-content-between flex-wrap"> 
81  <#if entries?has_content >  
82   <#list entries as entry > 
83    <#if entry.getTitle()?has_content > 
84     <#assign 
85      structuredContent = structuredContentResource.getStructuredContent(entry.getClassPK()) 
86      url = getPressViewUrl(structuredContent) 
87      structuredContentDataField = structuredContent.getContentFields()?filter( 
88       field -> field.name == "data" 
89      )?first 
90      data = structuredContentDataField.getContentFieldValue().getData()?datetime.iso 
91      date_localized = dateUtil.formatDate("yyyyMMdd", data?string("yyyyMMdd"), locale) 
92      taxonomyCategory = structuredContent.getTaxonomyCategoryBriefs()?filter( 
93       category -> categoriesIds?seq_contains(category.getTaxonomyCategoryId()?string) 
94      )?first  
95      categoryName = taxonomyCategory.getTaxonomyCategoryName() 
96     /> 
97     <a class="text-decoration-none" href="${url}"> 
98      <div 
99       class="box d-flex mb-6" 
100
101       <div class="yellow-bar h-100"></div> 
102       <div  
103        class=" d-flex flex-column justify-content-between h-100 p-3 overflow-hidden" 
104
105        <div> 
106         <p class="font-weight-medium text-verde-aqua mb-2">${categoryName}</p> 
107         <p class="title text-verde-vale">${entry.getHighlightedTitle()}</p> 
108        </div> 
109        <p class="texto-sm text-cinza-escuro"> 
110         ${date_localized} 
111        </p> 
112       </div> 
113      </div> 
114     </a> 
115    </#if> 
116   </#list> 
117  </#if> 
118 </div> 
119 <div class="line-divider"></div> 
120 <div class="pagination d-flex justify-content-center my-5"> 
121  <a  
122   class="pagination-option text-decoration-none mr-sm-5 ${isFirstPage?then('disabled', '')}"  
123   href="${previousURL}"  
124   disabled="${isFirstPage?string}" 
125
126   <img 
127    class="btn btn-primary border-amarelo-vale bg-amarelo-vale mr-2 p-1 rounded-circle" 
128    src="${images_path}seta-2-esq_bra" 
129    alt="button-prev" 
130   /> 
131   <span class="btn btn-link text-amarelo-vale p-0 d-none d-sm-inline"> 
132    <@liferay.language key="previous" /> 
133   </span> 
134  </a> 
135   
136  <#if (startPage > 1)> 
137   <a 
138    class="mr-2" 
139    href="${firstPageURL}" 
140
141    <span 
142     class="pagination-item btn btn-primary p-1 rounded-circle" 
143     alt="first-page-button" 
144    >1 
145    </span> 
146   </a> 
147   <#if currentPage != 3>  
148    <span class="elipsis h-100 mt-auto mr-2">...</span> 
149   </#if> 
150  </#if> 
151 
152  <#list startPage..endPage as i> 
153   <a 
154    class="mr-2 ${(i == currentPage)?then('disabled', '')}" 
155    href="${iteratorURL + '&start=' + i?string}" 
156
157    <span 
158     class="pagination-item ${(currentPage == i)?then('is-active', '')} btn btn-primary p-1 rounded-circle" 
159     alt="first-page-button" 
160    >${i} 
161    </span> 
162   </a> 
163  </#list> 
164 
165  <#if (endPage < totalPages)> 
166   <#if currentPage != totalPages - 2>  
167    <span class="elipsis h-100 mt-auto mr-2">...</span> 
168   </#if> 
169   <a 
170    class="mr-2" 
171    href="${lastPageURL}" 
172
173    <span 
174     class="pagination-item btn btn-primary p-1 rounded-circle" 
175     alt="last-page-button" 
176    >${totalPages} 
177    </span> 
178   </a> 
179  </#if> 
180 
181  <a  
182   class="pagination-option text-decoration-none ml-sm-5 ${isLastPage?then('disabled', '')}"  
183   href="${nextURL}"  
184   disabled="${isLastPage?string}" 
185  >    
186   <span class="btn btn-link text-amarelo-vale mr-2 p-0 d-none d-sm-inline"> 
187    <@liferay.language key="next" /> 
188   </span> 
189   <img 
190    class="btn btn-primary border-amarelo-vale bg-amarelo-vale p-1 rounded-circle" 
191    src="${images_path}seta-2-dir_bra" 
192    alt="button-next" 
193   /> 
194  </a> 
195 </div> 
196</div> 
197 
198<style> 
199 .vale-widget-resultados-busca-imprensa .box { 
200 background-image: url("/documents/d/guest/box-flutuante_com-borda"); 
201 background-size: cover; 
202 aspect-ratio: 65/37; 
203 width: 21.5625rem; 
204
205 
206.vale-widget-resultados-busca-imprensa .yellow-bar { 
207 background-color: var(--amarelo-vale); 
208 flex-basis: 20px; 
209 flex-grow: 0; 
210 flex-shrink: 0; 
211
212 
213.vale-widget-resultados-busca-imprensa .pagination img { 
214 width: 2.03125rem; 
215
216 
217.vale-widget-resultados-busca-imprensa .pagination-item { 
218 color: var(--cinza-escuro); 
219 background-color: var(--branco); 
220 border: 2px solid var(--cinza-escuro); 
221 line-height: 1.30625rem; 
222 opacity: 0.6; 
223 width: 2.03125rem; 
224 height: 2.03125rem; 
225
226 
227.vale-widget-resultados-busca-imprensa .pagination-item:hover { 
228 box-shadow: 0px 0px 6px #55555594; 
229
230 
231.vale-widget-resultados-busca-imprensa .pagination-item.is-active { 
232 color: var(--branco); 
233 background-color: var(--amarelo-vale); 
234 border-color: var(--amarelo-vale); 
235 opacity: 1; 
236
237 
238.vale-widget-resultados-busca-imprensa .pagination-item.is-active:hover { 
239 box-shadow: 0px 0px 6px #ecb11f94; 
240
241 
242.vale-widget-resultados-busca-imprensa .title { 
243 display: -webkit-box; 
244 line-clamp: 3; 
245 overflow: hidden; 
246 -webkit-line-clamp: 3; 
247 -webkit-box-orient: vertical; 
248
249 
250.vale-widget-resultados-busca-imprensa .elipsis { 
251 opacity: 0.6; 
252
253 
254.vale-widget-resultados-busca-imprensa ~ form .pagination-bar { 
255 display: none; 
256
257 
258.vale-widget-resultados-busca-imprensa .pagination .disabled { 
259 pointer-events: none; 
260
261 
262.vale-widget-resultados-busca-imprensa .pagination .pagination-option.disabled { 
263 opacity: 0.5; 
264
265 
266.line-divider { 
267 background-color: var(--cinza-escuro); 
268 color: var(--cinza-escuro); 
269 height: 1px; 
270 width: 100%; 
271 opacity: 0.2; 
272
273 
274@media screen and (max-width: 992px) { 
275 .vale-widget-resultados-busca-imprensa .box { 
276  width: 20.625rem; 
277
278
279 
280@media screen and (max-width: 768px) { 
281 .vale-widget-resultados-busca-imprensa .box { 
282  width: 15.625rem; 
283
284 
285 .vale-widget-resultados-busca-imprensa .title { 
286  line-clamp: 2; 
287  -webkit-line-clamp: 2; 
288
289 
290 .vale-widget-resultados-busca-imprensa .yellow-bar { 
291  flex-basis: 10px; 
292
293
294 
295@media screen and (max-width: 576px) { 
296 .vale-widget-resultados-busca-imprensa .box { 
297  width: 100%; 
298
299 
300 .vale-widget-resultados-busca-imprensa .title { 
301  line-clamp: 3; 
302  -webkit-line-clamp: 3; 
303
304
305 
306</style> 
Lupa de pesquisa

Did not find what you were looking for? Access our Search Center  

Photographer: Ricardo Teles
Onda

Reparation

Our commitment to repairing the communities and people impacted by the B1 dam failure is constant. See the social, environmental and safety actions taken by Vale.  

Photographer: Ricardo Teles
Onda